Vragen over je socialezekerheidsbijdragen en je belastingen

Op het loon dat je in het stelsel van verenigingswerk verdient, hoef je geen socialezekerheidsbijdragen te betalen.

De werkgever doet geen rechtstreekse inhoudingen op het loon voor verenigingswerk. Bij de afrekening aan het eind van het jaar ben je als werknemer wel een belasting verschuldigd. Die belasting bedraagt 10%, op voorwaarde dat het brutobedrag van de inkomsten die je ontving voor verenigingswerk én eventueel in de deeleconomie niet hoger is dan 7.460 euro/jaar (geïndexeerd bedrag 2024).

Heb je meer verdiend? Dan worden de inkomsten beschouwd als beroepsinkomsten, waarop de gewone belastingtarieven verschuldigd zijn.

Voor meer informatie neem je contact op met de FOD Financiën.

Vragen van werknemers

Je mag geen verenigingswerk doen voor een werkgever aan wie je gebonden was door een arbeidsovereenkomst, of met wie je een statutaire band of een aannemingsovereenkomst had tijdens een periode van één jaar voorafgaand aan de aanvang van de prestaties. Hetzelfde geldt voor interimarbeid: de verenigingswerker mag niet via een uitzendbureau voor dezelfde werkgever hebben gewerkt.

Heb je voor dezelfde werkgever als student gewerkt of ben je intussen met pensioen gegaan, dan mag je wel verenigingswerk doen.

Ja, voor zover je de voorwaarden op het vlak van de toegelaten activiteiten en het contingent naleeft.

Als student mag je én werken met een studentenovereenkomst én verenigingswerk doen. Je aantal uren verenigingswerk is wel gelimiteerd tot 190 uur per jaar.

Concreet wil dat zeggen dat je als student in hetzelfde kalenderjaar maximaal 190 uur verenigingswerk en 600 uur studentenwerk mag doen. De plafonds per kwartaal blijven van toepassing.

Meer informatie vind je op de Student@work-website(Nieuw venster).

Ja, maar het moet dan wel gaan om activiteiten van volledig verschillende aard.

Waarschijnlijk niet.

Om als verenigingswerker aan de slag te gaan, moet je niet eerst voldoen aan specifieke voorwaarden. Een werkgever in de sport- of socioculturele sector mag daarom ook een werkloze aanwerven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, zoals voorzien in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Opgelet! Cumulatie van een loon en werkloosheidsuitkeringen is in principe verboden. Dat betekent dat wie een werkloosheidsuitkering ontvangt, niet tegelijk ook verenigingswerk kan uitvoeren.

Uitzonderlijk kan die combinatie worden toegestaan als je werkloos zou worden na het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Vergeet in dat geval niet om je uitbetalingsinstelling te verwittigen.

Meer informatie vind je op de site van de RVA, in de infobladen T6 (werkloze met bedrijfstoeslag)(Nieuw venster) en T41 (volledig werkloze)(Nieuw venster).

Nee, je mag je uitkering niet met verenigingswerk cumuleren. Doe je toch verenigingswerk, dan krijg je voor die dagen geen ongeschiktheidsuitkering.

Er is een uitzondering: als de adviserend arts van je ziekenfonds daarvoor goedkeuring geeft, mag je wel cumuleren.

Meer informatie krijg je van het RIZIV(Nieuw venster) of van je ziekenfonds.

Je ziet je uren in de onlinedienst Verenigingswerk(Nieuw venster).

In de onlinedienst kan je ook een attest aanmaken dat vermeldt hoeveel uren je nog beschikbaar hebt voor elke sector. Dat attest bezorg je aan je werkgever.

Vragen van verenigingen

Ja, voor zover jouw organisatie op de lijst van toegelaten werkgevers staat en de werknemer nog genoeg uren heeft.

Ja. Om iemand verenigingswerk te laten doen, moet je met die werknemer een arbeidsovereenkomst afsluiten. Dat betekent ook dat je de arbeidswetgeving moet respecteren.

De wet voorziet niets over een minimumleeftijd, maar de werknemer moet dus wel in staat zijn om een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Er kan eventueel een arbeidsovereenkomst worden gesloten met de bestuurder van de vzw, maar dat kan alleen als een andere persoon effectief gezag over hem kan uitoefenen.

Voor meer informatie neem je best contact op met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg(Nieuw venster).

Ja. Je moet de wetgeving rond het arbeidsrecht naleven, met inbegrip van de wettelijke loonschalen.

Er zijn wel bepaalde afwijkingen op deze wetgeving voorzien:

  • De opzegtermijn is relatief kort.
  • Er is geen gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid ziekte (andere dan een beroepsziekte) of ongeval (ander dan een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar het werk).
  • Er is geen recht op opleiding voor werknemers.
  • Werknemers hebben geen recht op loonsupplementen voor avond-, nacht- en zondagswerk.
  • Administratieve lasten voor het bewaren van sociale documenten zijn tot een minimum beperkt.

Voor meer informatie kan je terecht bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg(Nieuw venster).

Ja. Je organisatie moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Werknemers die verenigingswerk doen, zijn onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen. Je organisatie moet vanaf 1 januari 2022 een verzekeringspolis arbeidsongevallen afsluiten bij een erkende verzekeringsonderneming tegen arbeidsongevallen. Raadpleeg de lijst met verzekeraars op de website van Fedris(Nieuw venster).

Nee. Een werknemer mag niet op hetzelfde moment verenigingswerk en professioneel werk leveren voor dezelfde organisatie.

  1. Vraag de werknemer om je een attest van verenigingswerk voor het lopende jaar te bezorgen. De werknemer maakt dit attest zelf aan in de onlinedienst Verenigingswerk(Nieuw venster).
  2. Meld je aan bij de onlinedienst met het identificatiemiddel van je keuze.
  3. Voer de code in die op het attest staat. (Als je de QR-code gescand hebt, is de code al ingevuld.)
  4. Je kunt nu het uursaldo van je (toekomstige) werknemer raadplegen en zelfs afdrukken.

Vragen over aangiften

Ja. Als je organisatie nog geen personeel had, maar nu iemand in dienst wil nemen voor verenigingswerk, moet ze zich als werkgever identificeren. Een vertegenwoordiger of mandataris van de organisatie doet daarvoor een aanvraag in de onlinedienst Werkgeveridentificatie (WIDE)(Nieuw venster).

Na de verwerking en validatie van de identificatieaanvraag in WIDE ontvangt de vertegenwoordiger (en eventueel de mandataris) een bevestigingsbrief van de RSZ met het definitieve RSZ-nummer van de organisatie.

Ja. Er moet een Dimona in uren gebeuren. Sinds 7 april 2022 biedt de onlinedienst Dimona de mogelijkheid om een werknemer aan te geven voor verenigingswerk. Prestaties die al uitgevoerd zijn voordat het aangiftesysteem operationeel was, moet je zo snel mogelijk met terugwerkende kracht aangeven.

Ja!

Werknemer? Raadpleeg je aangiften (werknemer) van 2021(Nieuw venster) tot en met 31 december 2022.

Werkgever? Raadpleeg je aangiften (werkgever) van 2021(Nieuw venster). Een dienstverrichter kan ze bekijken tot 30 juni 2022, een vereniging zelf tot 31 december 2022.