Je vragen over het verenigingswerk

Er kan van het stelsel, voorzien in dit systeem, geen gebruik gemaakt worden als de betrokken werkgever en werknemer gebonden waren door een arbeidsovereenkomst, een statutaire band hadden of een aannemingsovereenkomst tijdens een periode van één jaar voorafgaand aan de aanvang van de prestaties. Hetzelfde geldt voor interimarbeid: de verenigingswerker mag niet via een uitzendbureau voor dezelfde werkgever hebben gewerkt.

Een persoon die voor dezelfde werkgever als student gewerkt zou hebben of die op pensioen ging, kan echter wel van dit systeem genieten.

Ja, voor zover je de voorwaarden op het vlak van de toegelaten activiteiten en het contingent naleeft.

Een student kan tegelijk prestaties uitvoeren met een studentenovereenkomst én in het kader van het verengingswerk.

In het tweede geval wordt het contingent tot 190 uren/jaar beperkt.

Dit betekent concreet dat een student die prestaties levert in het kader van het verenigingswerk en die in hetzelfde kalenderjaar als student werkt, maximum 190 uren kan cumuleren in het kader van artikel 17 (ongeacht de activiteit) en 475 uren als student. De plafonds per kwartaal blijven van toepassing.

Raadpleeg de website Student at Work(Nieuwe venster) voor meer informatie.

Opdat het mogelijk zou zijn prestaties in het kader van het verenigingswerk en prestaties als vrijwilliger bij eenzelfde werkgever te cumuleren, moet het gaan om activiteiten van volledig verschillende aard.

Een werkloze kan worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst (van bepaalde of onbepaalde duur) in de sport- of socioculturele sector zoals voorzien in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Cumulatie van een loon en werkloosheidsuitkeringen is in principe verboden. Uitzonderlijk kan die combinatie worden toegestaan als je werkloos zou worden na het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Vergeet in dat geval niet om je uitbetalingsinstelling te verwittigen.

Voor meer informatie kan je op de site van de RVA de infobladen T6 (werkloze met bedrijfstoeslag)(Nieuwe venster) en T41 (volledig werkloze)(Nieuwe venster) raadplegen.

Cumulatie is verboden. Als u toch nog activiteiten uitvoert in kader van het verenigingswerk, krijgt u voor deze dagen geen ongeschiktheidsuitkering.

Bij wijze van uitzondering kan de cumulatie worden aanvaard voor zover de adviserende geneesheer goedkeuring geeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het RIZIV(Nieuwe venster) of uw ziekenfonds.

Je kan je contigent raadplegen via een applicatie(Nieuwe venster).

Ja, u kan uw aangiften van 2021 nog consulteren(Nieuwe venster) tot en met 31 december 2022.