Kies je type vereniging

Vereniging met ondernemingsnummer

Aanmelden met ondernemingsnummer(Nieuwe venster)

Feitelijke vereniging

zonder ondernemingsnummer

Aanmelden als burger(Nieuwe venster)

Belangrijk voor je vereniging

Ja. Je mag iemand vragen om met vaste regelmaat als verenigingswerker voor je vereniging te werken. Opgelet: je moet je als vereniging wel houden aan de bij wet opgelegde rustpauzes voor verenigingswerkers.

Nee. Je vereniging mag geen beroep doen op een verenigingswerker ter vervanging van een werknemer die ze de afgelopen vier kwartalen in dienst had.

Nee. Verenigingswerk wordt niet als werk beschouwd, dus je hoeft geen arbeidscontract af te sluiten. Maar de afspraken met de verenigingswerker moeten wel op papier staan. Je vereniging moet met die persoon een verenigingswerkovereenkomst sluiten. Daarin worden onder andere de duur, de vergoeding, het vast of variabel uurrooster van de verenigingswerker en de belofte dat die de grens voor de verenigingswerk niet zal overschrijden, vastgelegd.

De verenigingswerkovereenkomst moet gedurende 5 jaar worden bewaard.

De overeenkomst met een vereniging heeft een maximumduur van één jaar. Per kalenderjaar kan je maximaal drie al dan niet opeenvolgende verenigingswerkovereenkomsten afsluiten met dezelfde vereniging.

Omdat de nieuwe wet geldig is voor één jaar, kan de einddatum van de overeenkomst niet later zijn dan 31/12/2021.

Download de voorbeeld verenigingsovereenkomst in pdf-vorm(.pdf-Nieuwe venster) voorbeeldovereenkomst in pdf-vorm of in Word(.docx-Nieuwe venster)

Ja. Je vereniging moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke schade hebben. De polisnummers moeten in de overeenkomst vermeld worden.

Nee. Verenigingswerk mag niet gecombineerd worden met professioneel werk voor dezelfde vereniging, op hetzelfde moment.

Je mag iemand verenigingswerk laten doen bij sportinitiatieven of socioculturele activiteiten. Openbare besturen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als verenigingen met een ondernemingsnummer.

De vereniging ontvangt na afloop van het kwartaal een document in de e-Box (of op papier) dat de stand van zaken over het verenigingswerk binnen de vereniging voor het voorbije kwartaal weergeeft.

Uiterlijk op de 5de dag van de tweede maand, volgend op het kwartaal, ontvangt de vereniging in de e-Box (of op papier) de factuur met de definitief verschuldigde solidariteitsbijdragen. De berekening ervan gebeurt op basis van de verenigingswerkaangiftes ingediend via de onlinedienst. De betalingstermijn loopt tot het einde van de tweede maand volgend op het kwartaal.

Voor de betaling van de solidariteitsbijdragen aan de RSZ gebruikt u het volgende rekeningnummer:

BE39 6791 6925 7219

Gelieve bij elke betaling de gestructureerde mededeling te vermelden.

Belangrijk: activeer uw e-Box Enterprise (voor verenigingen met een ondernemingsnummer) of My e-Box (voor feitelijke verenigingen) en ontvang alle officiële communicatie van de overheid op een eenvoudige, snelle en veilige manier!

Meer informatie over de e-Box Enterprise: https://www.eboxenterprise.be/nl/index.html(Nieuwe venster)

Meer informatie over My e-Box: https://myebox.be/nl(Nieuwe venster)

De belasting moet betaald worden op het moment van de fiscale afrekening, aan het einde van het jaar. De verenigingen moeten dus op dit moment niets doen. Meer informatie hierover volgt zodra deze beschikbaar is.

Het arbeidsrecht is niet integraal van toepassing. De volgende regels zijn wel van toepassing:

 • Je mag maximaal drie al dan niet opeenvolgende overeenkomsten per jaar met dezelfde verenigingswerker afsluiten.
 • Je moet een vast of variabel week- of maandwerkrooster opstellen en opnemen in de verenigingswerkovereenkomst.
 • Er is een verplichte rustpauze van 15 minuten voorzien als er meer dan 6 opeenvolgende uren wordt gewerkt.
 • Tussen twee verschillende prestaties (bijvoorbeeld sporttrainingen) moeten minimaal 11 uur rustpauze liggen.
 • Op weekbasis mag maximaal tijdens 6 dagen gewerkt worden; dat wil zeggen dat er minimaal 24 uur ononderbroken rust per week moet worden voorzien.
 • Moederschapsrust is verplicht vanaf 7 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot en met 9 weken na de bevalling.
 • Er gelden bijzondere regels voor een opzeg. Indien u de overeenkomst beëindigt vóór het verstrijken van de overeengekomen duur zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn, moet u aan de verenigingswerker een vergoeding betalen, en deze via elektronische weg bij de RSZ aangeven.
 • Er gelden bijzondere regels voor welzijnsbescherming.

Verenigingswerk kan onder de voorwaarden van de vernietigde bijkluswet nog worden uitgevoerd tot en met 31 december 2020. De afgesloten bijkluscontracten blijven dus rechtsgeldig. Afgesloten bijkluscontracten voor prestaties in het jaar 2021 worden door de vernietiging van de bijkluswet de facto ontbonden, met uitzondering van de erin overeengekomen activiteiten en bedragen voor het jaar 2020.

Dit moet je weten om een aangifte te doen

Volgens het Belgische recht spreek je van een feitelijke vereniging zodra twee of meer mensen het idee ontwikkelen om samen ‘een ideëel doel te verwezenlijken’. In de praktijk is het een informele groep of club die geen juridische grond of rechtspersoonlijkheid heeft. Als je vereniging geen ondernemingsnummer heeft, is ze waarschijnlijk een feitelijke vereniging.

Je kunt het nagaan in de zoekmachine van de Kruispuntbank van Ondernemingen(Nieuwe venster). Daar vind je je ondernemingsnummer ook terug als je het vergeten bent.

Om een aangifte te kunnen indienen, heb je de volgende gegevens nodig:

 • het rijksregisternummer van de persoon die een dienst levert aan je vereniging,
 • de periode waarin de dienst geleverd wordt (maximaal 1 jaar),
 • het bedrag van de vergoeding per maand,
 • het aantal uren per maand dat de verenigingswerker zal presteren en
 • eventueel het bedrag van de verbrekingsvergoeding (indien van toepassing).

Wanneer je als mandataris een aangifte doet, heb je ook het ondernemingsnummer nodig van de vereniging die je vertegenwoordigt.

Als je vereniging geen ondernemingsnummer heeft, maak je voor haar een uniek identificatienummer aan wanneer je voor het eerst een aangifte doet in de onlinedienst Verenigingswerk.

 • Meld je aan met je elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een beveiligingscode via mobiele app.
 • Start je aangifte.
 • Kies ‘Voeg een nieuwe feitelijke vereniging toe’.
 • Voer de gevraagde gegevens in.
 • De onlinedienst geeft je een uniek identificatienummer dat je verder kan gebruiken voor alle verenigingswerkaangiften voor die vereniging.

Je hebt nodig:

 • de rijksregisternummers van (minstens) 2 vertegenwoordigers van je vereniging,
 • naam,
 • adres, en
 • contactgegevens.

De toegangsbeheerder van de onderneming zal je nog geen toegang tot de onlinedienst gegeven hebben. Neem contact op met de Toegangsbeheerder of de Hoofdtoegangsbeheerder voor jouw onderneming.

Heeft je vereniging een Hoofdtoegangsbeheerder?

Als je vereniging bijvoorbeeld de jaarlijkse fiches voor Belcotax moet indienen, of als ze subsidies aangevraagd heeft, dan heeft ze zeker een Hoofdtoegangsbeheerder. Weet je niet wie het is, bel dan naar het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02 511 51 51 (maandag tot vrijdag, van 7 tot 20 uur). Het contactcenter kan je zeggen wie je Hoofdtoegangsbeheerder is.

Heeft je vereniging geen Hoofdtoegangsbeheerder?

In dat geval moet de vereniging er een aanstellen. Dat is een taak voor een wettelijk vertegenwoordiger van je vereniging. Als je niet weet wie je vereniging wettelijk vertegenwoordigt, kan je dat opzoeken door het ondernemingsnummer in te voeren in KBO Public Search(Nieuwe venster).

Als wettelijk vertegenwoordiger stel je een Hoofdtoegangsbeheerder aan via CSAM:

 1. Ga naar de pagina Beheer der Toegangsbeheerders van CSAM(Nieuwe venster).
 2. Klik op ‘Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen’.
 3. Kies de standaardprocedure en klik op de knop ‘Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen’
 4. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart (eID).
 5. Vul het ondernemingsnummer van je vereniging in.
 6. Stel een Hoofdtoegangsbeheerder aan door zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer op te geven. De Hoofdtoegangsbeheerder moet een wettelijk vertegenwoordiger of een werknemer van de vereniging zijn.
 7. Bevestig.

Ik ben Hoofdtoegangsbeheerder en wil een gebruiker toegang geven tot Bijklussen. Wat moet ik doen?

Heb je nog nooit gebruikers beheerd, of ben je vergeten hoe het moet? Lees dan onze pdf met het stappenplan(.pdf-Nieuwe venster).

Je moet de persoon in kwestie toegang geven tot Verenigingswerk via de onlinedienst Toegangsbeheer op het portaal van de sociale zekerheid. Je opent die onlinedienst door te klikken op het icoontje dat verschijnt wanneer je je met je elektronische identiteitskaart aanmeldt op de homepagina van het portaal(Nieuwe venster).

Toegangsbeheer is geen mobiele onlinedienst. We raden af om hem te gebruiken op een smartphone.

Je moet de aangifte doen vóór aanvang van het verenigingswerk.

Wil je na uitvoering van het verenigingswerk nog een aanpassing doen? Doe dat dan ten laatste tegen het einde van de maand die volgt op de maand waarin de prestaties uitgevoerd werden.

Wijzigt de begindatum of einddatum van het verenigingswerk? Pas de datum dan uiterlijk vóór de effectieve aanvang of beëindiging ervan aan.

Let op: als je een aangifte of aanpassing te laat doet, wordt ze geweigerd.

Je aangifte kan om drie redenen geweigerd worden:

 • de persoon die je als verenigingswerker wilt laten bijverdienen , beantwoordt niet aan de voorwaarden van de regeling, of
 • het maximumbedrag of het maximaal aantal uren per maand dat de verenigingswerker mag verdienen, is overschreden, of
 • de aangifte is te laat ingediend.

Indien u de overeenkomst beëindigt vóór het verstrijken van de overeengekomen duur zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn, moet u aan de verenigingswerker een vergoeding betalen, en deze via elektronische weg bij de RSZ aangeven.

Deze aangifte moet ten laatste gebeurd zijn aan het einde van de overeenkomst.

Raadpleging

De onlinedienst biedt een overzicht van alle aangiften voor verenigingswerk die je vereniging afgesloten heeft, en ook van de solidariteitsbijdragen.

Je hebt enkel iets nodig om je online te identificeren: je elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een beveiligingscode met mobiele app.

Je kunt het nagaan in de zoekmachine van de Kruispuntbank van Ondernemingen(Nieuwe venster). Daar vind je je ondernemingsnummer ook terug als je het vergeten bent.

Voor sociale dienstverrichters

Om als sociale dienstverrichter aangiften in te voeren, te raadplegen en te bewerken voor een vereniging, heb je een mandaat nodig voor de groep ‘Verenigingswerk’. Dat mandaat moet je elektronisch invoeren in de onlinedienst Mahis op het portaal van de sociale zekerheid(Nieuwe venster). Weet je niet hoe je dat doet? Bekijk dan zeker de handleiding op de portaalpagina van Mahis.